Cennik

Podatkowa książka przychodów i rozchodów + VAT – dotyczy podatników dokonujących transakcji tylko krajowych.

 

maksymalna ilość dokumentów Cena netto
30 250,00
40 280,00
50 320,00
60 370,00
80 470,00
100 550,00
140 710,00
170 830,00
200 950,00
250 1100,00
300 1250,00
350 1400,00
400 1550,00
450 1700,00
500 1850,00
dla klientów nie mających podpisanej umowy z kancelarią 10,00 zł za każdy wprowadzony dokument, nie mniej jak 300,00zł/miesiąc

 

Powyżej 500 dokumentów – 50,00zł za każde rozpoczęte 20 dokumentów

Dokument – Każdy dokument księgowy, taki jak: faktura, rachunek, lista płac, sporządzony dowód wewnętrzny dotyczący amortyzacji, rozliczenia kosztów, zestawienia kosztów i prowizji bankowych itp.

Cena nie zawiera rozliczenia faktur sprzedaży marża

Na podaną cenę składają się:
– uporządkowanie dokumentów wg zdarzeń chronologicznie oraz z podziałem na dowody zakupu i sprzedaży
-analiza dokumentów źródłowych pod kątem odliczania podatku VAT oraz kosztów uzyskania przychodów,
-informowanie klienta o braku dokumentów dotyczących kosztów stałych oraz braku dokumentów sprzedaży, które mogły wystąpić (np. braki w numeracji faktur)
-prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia,
-sporządzanie wymaganych dla rodzaju działalności rejestrów oraz deklaracji VAT
-wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy podatnika
-informowanie klienta o wysokości podatku do zapłaty (osobiście w kancelarii, telefonicznie lub drogą mailową – wedle życzenia)
– przypominanie w razie konieczności o zbliżających się terminach ( do zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne, podatku lub dostarczeniu dokumentów do kancelarii)
-weryfikacja wpłat ZUS lub zaliczek PIT-4R, PIT-36 itp.
-reprezentacja klienta i uczestnictwo w trakcie kontroli przed organami podatkowymi lub Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
-reprezentowanie klienta przed w/w organami w każdej innej sprawie dotyczącej prowadzonej działalności,
Zgłaszanie do organów podatkowych oraz ZUS wszelkich zmian wynikających z dostarczonych przez klienta dokumentów (zmiana dowodu osobistego, zmiana rachunku bankowego czy miejsca zamieszkania),
-informowanie klienta o bieżących zmianach w prawie podatkowym,
-doradztwo podatkowe w pełnym zakresie dotyczące prowadzonej oraz planowanej działalności

 

W przypadku cennika dla podatników współpracujących z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, w cenę zostały wliczone dodatkowo następujące usługi:

– sporządzenie faktury wewnętrznej WNT
-przeliczenie faktury w obcej walucie
-sporządzenie informacji podsumowującej VAT-UE
-wyliczenie różnic kursowych o ile zapłaty następują na/z rachunek bankowy i są opisane w sposób czytelny

 

Cennik Usług
Podatkowa książka przychodów i rozchodów + VAT – dotyczy podatników współpracujących zarówno z podmiotami krajowymi, unijnymi jak i krajów trzecich

 

maksymalna ilość dokumentów cena netto
20 250,00
30 280,00
40 340,00
60 450,00
80 560,00
100 670,00
140 870,00
170 1020,00
200 1170,00
250 1395,00
300 1620,00
350 1820,00
400 2020,00
450 2195,00
500 2370,00
dla klientów nie mających podpisanej umowy z kancelarią 10,00zł za każdy wprowadzony dokument, nie mniej jak 400,00zł/miesiąc

 

  • powyżej 500 dokumentów – 70,00zł za każde rozpoczęte 20 dokumentów

 

Cennik Usług
Księgi handlowe + VAT – dotyczy podatników dokonujących transakcji tylko krajowych.

 

maksymalna ilość dokumentów cena netto
50 1500,00
70 1700,00
100 2000,00
130 2300,00
160 2600,00
200 3000,00
powyżej 200 do uzgodnienia
dla klientów nie mających podpisanej umowy z kancelarią 20,00zł od jednego wpisu (dekretu), nie mniej jak 2000,00zł /miesiąc

 

W przypadku transakcji zagranicznych cena wyższa o 50%

Dokument – Każdy dokument księgowy, taki jak: faktura, rachunek, lista płac, sporządzony dowód wewnętrzny dotyczący amortyzacji, rozliczenia kosztów, zestawienia kosztów i prowizji bankowych itp.

Cena nie zawiera rozliczenia faktur sprzedaży marża

Na podaną cenę składają się:
-uporządkowanie dokumentów wg zdarzeń chronologicznie oraz z podziałem na dowody zakupu i sprzedaży
-analiza dokumentów źródłowych pod kątem odliczania podatku VAT oraz kosztów uzyskania przychodów,
-informowanie klienta o braku dokumentów dotyczących kosztów stałych oraz braku dokumentów sprzedaży, które mogły wystąpić (np. braki w numeracji faktur)
-prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia,
-sporządzanie wymaganych dla rodzaju działalności rejestrów oraz deklaracji VAT
-wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy podatnika
-informowanie klienta o wysokości podatku do zapłaty (osobiście w kancelarii, telefonicznie lub drogą mailową – wedle życzenia)
-przypominanie w razie konieczności o zbliżających się terminach ( do zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne, podatku lub dostarczeniu dokumentów do kancelarii)
-weryfikacja wpłat ZUS lub zaliczek PIT-4R, PIT-36 itp.
-reprezentacja klienta i uczestnictwo w trakcie kontroli przed organami podatkowymi lub Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
-reprezentowanie klienta przed w/w organami w każdej innej sprawie dotyczącej prowadzonej działalności,
Zgłaszanie do organów podatkowych oraz ZUS wszelkich zmian wynikających z dostarczonych przez klienta dokumentów (zmiana dowodu osobistego, zmiana rachunku bankowego czy miejsca zamieszkania),
-informowanie klienta o bieżących zmianach w prawie podatkowym,
-doradztwo podatkowe w pełnym zakresie dotyczące prowadzonej oraz planowanej działalności

W przypadku cennika dla podatników współpracujących z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, w cenę zostały wliczone dodatkowo następujące usługi:

– sporządzenie faktury wewnętrznej WNT
-przeliczenie faktury w obcej walucie
-sporządzenie informacji podsumowującej VAT-UE
-wyliczenie różnic kursowych o ile zapłaty następują na/z rachunek bankowy i są opisane w sposób czytelny

Cennik Usług – ogólny Kancelarii Doradztwa Podatkowego i Biura Rachunkowego ABC w Szczecinie

 

Rodzaj usługi cena netto
dla klientów kancelarii* dla pozostałych osób
doradztwo podatkowe bezpłatnie 250,00zł za 1 godz.
przygotowanie wniosków o niezaleganie z podatkami/składkami ZUS bezpłatnie
złożenie i odbiór wniosków US/ZUS 200,00zł
wnioski kredytowe, do firm leasingowych – wyłącznie dla klientów kancelarii 300,00zł
wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej – CEIDG bezpłatnie od 200,00zł za wniosek
złożenie i odbiór z Urzędu Miasta 200,00zł
sprawozdanie do GUS-w zależności od stopnia rodzaju sprawozdania od 100,00zł od 200,00zł
deklaracje PCC od 70,00zł – jeżeli dotyczy prowadzonej działalności gospodarczej od 100,00zł dla pozostałych osób
zeznania, zgłoszenia o nabyciu rzeczy-spadki i darowizny od 150,00zł
Reprezentowanie podatnika przed Sądami Administraycjnymi bezpłatnie / do uzgodnienia od 700,00zł za przyjęcie pełnomocnictwa + 200,00zł za każdą godzinę
Reprezentowanie podatnika przed organami podatkowymi lub Zakładem Ubezpieczeń Społecznych bezpłatnie – jeżeli dotyczy prowadzonej działalności od 500,00zł za przyjęcie pełnomocnictwa + 150,00zł za każdą godzinę
wnioski rejestracyjne do Krajowego Rejestru Sądowego od 100,00zł od 200,00zł
Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) stawka za obsługę miesięczną od 1500,00zł
opracowanie zarządzeń, regulaminów, instrukcji, uchwał, umów, stattutów i in. od 300,00zł do 1000,00zł w zależności od rodzaju dokumentu
deklaracja wpłąty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych 50,00zł 100,00zł
korekta deklaracji z winy klienta 50,00zł
obsługa kadrowo-płącowa *1 pracownika 50,00zł
obsługa płacowa *1 pracownika 30,00zł
PIT-11 40,00zł
PIT-4R bezpłatnie 100,00zł
PIT-28 bezpłatnie – jeżeli dotyczy prowadzonej działalności gospodarczej 150,00zł
PIT-36,PIT-36L bezpłatnie – jeżeli dotyczy prowadzonej działalności gospodarczej 150,00zł
PIT-38 150,00zł
PIT-39 60,00zł
PIT-37 od 70,00zł + 10,00zł za każdy załącznik
VZM – wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym 10% wartości zwrotu, nie mniej jak 150,00zł
Pozostałe czynności nie wymienione w cenniku 150,00zł za szacowaną godzinę 250,00zł
Ryczałt ewidencjonowany – bez VAT 150,00zł brutto
Ryczałt ewidencjonowany – z VAT 200,00zł brutto

 

klient kancelarii – klient, który ma podpisaną umowę stałą na świadczenie usług z ustaloną stawką miesięczną
obsługa płacowa – listy płac, składki ZUS, zaświadczenia o zatrudnieniu
obsługa kadrowo-płacowa – j.w. oraz podstawowe sprawy kadrowe, takie jak: umowy o pracę, świadectwa pracy, skierowania na badania, złożenie i przekazanie pracodawcy akt osobowych