Obniżenie kwoty podatku VAT

art.86

BYŁO:

(…) 10b. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w:

1) ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny;

2) ust. 2 pkt 4 lit. c – powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik:

a) otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy,

b) uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek;

JEST:

(…) 10b. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w:

1) ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny;

2) ust. 2 pkt 4 lit. c – powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik:

a) otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy,

b) uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy;

10i. W przypadku uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, w terminie późniejszym niż określony w ust. 10b pkt 2 lit. b i pkt 3, podatnik może odpowiednio zwiększyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji podatkowej.

(…)

Cały czas obowiązuje zasada, zgodnie z którą, jeżeli podatnik dokonał rozliczenia podatku VAT naliczonego od WNT musi zmniejszyć VAT naliczony, jeżeli w ciągu trzech miesięcy od końca powstania obowiązku podatkowego nie otrzymał faktury. Od 1 stycznia 2017 roku ustawodawca wprowadził dodatkowy warunek. Aby odliczenie podatku VAT naliczonego z tytułu WNT mogło być dokonane w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy, podatek VAT należny musi być rozpoznany nie później niż w ciągu trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dotyczy to sytuacji, w której podatnik nie rozpoznał (nie wykazał) na bieżąco obowiązku podatkowego z tytułu WNT i dla opodatkowania takiego nabycia dokonuje korekty deklaracji za okres w którym ten obowiązek powstał. Składając deklarację korygującą w terminie do końca trzeciego miesiąca od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy dla WNT (obowiązek podatkowy powstaje z dniem wystawienia faktury, a jeżeli faktura nie została wystawiona to 15 następnego miesiąca) , to w jednej deklaracji (deklaracji korygującej) podatnik rozpoznaje (wykazuje) podatek VAT należny i naliczony (o ile oczywiście ma prawo do odliczenia). Jeżeli jednak korekta składana jest później, to w deklaracji korygującej wykazywany jest wyłącznie podatek VAT należny bez podatku naliczonego. W związku z korektą należy zapłacić podatek VAT należny od WNT wraz z odsetkami.

PRZYKŁAD:

Obowiązek podatkowy powstał w styczniu, jednak w deklaracji za styczeń nie wykazano wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W kwietniu złożono korektę deklaracji za styczeń, wykazano WNT – VAT należny i naliczony

Podatnik składa korektę za styczeń w maju lub później, wówczas w deklaracji za styczeń wykazuje wyłącznie VAT należny, natomiast podatek VAT naliczony wykazuje w deklaracji bieżącej – w deklaracji za okres, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji podatkowej.

3) ust. 2 pkt 4 lit. a, b i d – powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek.

(…)

3) ust. 2 pkt 4 lit. a, b i d – powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy. (…)

Zasada jest taka sama jak przy WNT. Aby odliczenie podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia świadczeń opodatkowanych w ramach rozliczenia odwrotnego (tak w transakcjach krajowych, jak i w obrocie międzynarodowym) mogło być dokonane w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy, podatek VAT należny musi być rozpoznany nie później niż w ciągu trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy.