OBOWIĄZEK ZAPŁATY METODĄ PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

OBOWIĄZEK ZAPŁATY METODĄ PODZIELONEJ PŁATNOŚCI
KONIEC FAKTUROWANIA Z ODWROTNYM OBCIĄŻENIEM

Zgodnie z art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług, z dniem 1 listopada 2019 roku
została wprowadzona zapłata z obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności
(MPP) – split payment, jeżeli spełnione są łącznie poniższe warunki:
– na fakturze jest przynajmniej jedna pozycja dotycząca sprzedaży towaru lub usługi z
załącznika nr 15 do ustawy o VAT
– faktura jest wystawiana przez podatnika dla podatnika czynnego lub zwolnionego (nie dotyczy
konsumenta)
– kwota brutto widniejąca na fakturze przekracza 15 000,00 zł
UWAGA! Faktury wystawione na kwoty poniżej 15 000,00 zł będą podlegały rozliczaniu na
ogólnych zasadach, lecz nabywca będzie mógł dobrowolnie stosować mechanizm
podzielonej płatności.
W przypadku pominięcia zapłaty z uwzględnieniem MPP nabywca będzie odpowiadał solidarnie
wraz z dostawcą tych towarów lub usługodawcą za nierozliczony przez dostawcę towarów lub
usługodawcę podatek wynikający z tej dostawy towarów lub tego świadczenia usług do
wysokości kwoty otrzymanej na rachunek VAT.
Wystawca faktury, której obowiązkowo dotyczy MPP (dokonujący na rzecz podatnika dostawę
towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy) faktura powinna
zawierać wyrazy : „MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI”
SANKCJE !!!
Jeżeli podatnik nie dokona płatności w oparciu o MPP, naczelnik urzędu skarbowego lub
naczelnik urzędu celno-skarbowego ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości
odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w
załączniku 15 do ustawy, wykazane na fakturze, której dotyczy płatność. Taka sama sankcja
dotyczyć będzie wystawcy faktury, jeżeli faktura, mimo wskazanego wyżej obowiązku, nie
będzie zawierała wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”
WAŻNE: osoby fizyczne, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie
skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania nie ustala się.
Dodatkowego zobowiązania nie ustala się również, jeżeli dostawca lub usługodawca rozliczył
całą kwotę podatku wynikająca z faktury.

Obowiązkowy MPP będzie dotyczył m.in. następujących branż:

– węglowej
– elektronicznej
– stalowej
– recyklingowej
– budowlanej
– paliwowej
– części do aut
– metali nieżelaznych
Polecam dokładną lekturę załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług.