Ulgę mieszkaniową można dziedziczyć – 0115-KDIT2-1.4011.187.2019.12.MN

Tak stwierdził po ponownym rozpatrzeniu sprawy o wydanie interpretacji indywidualnej DKIS  uwzględniając przy tym wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 26 listopada 2019 r. sygn. akt I SA/Bd 575/19 i Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 grudnia 2022 r. sygn. akt II FSK 1054/20.

Zmarły małżonek odziedziczył wcześniej mieszkanie po matce, które sprzedał. Nie zdążył przed śmiercią złożyć zeznania podatkowego. Wdowa uważała, że w tej sytuacji należy jej się prawo do ulgi – zwolnienia z opodatkowania środków przeznaczonych na własne cele mieszkaniowe. W pierwotnie wydanej interpretacji DKIS uznał, że prawa do ulgi majątkowej nie można „przejąć”, bowiem jest to prawo majątkowe. Sądy miały inne zdanie na ten temat, w związku z czym po ponownym rozpatrzeniu sprawy dokonano zmiany interpretacji podatkowej.

Zgodnie z wydaną interpretacją podatkową z prawa do ulgi mieszkaniowej  „może skorzystać także spadkobierca, jeżeli przychód ze sprzedaży nieruchomości stał się składnikiem masy spadkowej, jaka pozostała po śmierci podatnika, a odziedziczony przychód ze sprzedaży nieruchomości spadkobierca przeznaczy na cele objęte powyższym zwolnieniem podatkowym (…)”

Wprawdzie przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. mówi, że cele mieszkaniowe to „własne cele mieszkaniowe podatnika”, ale powyższe cele są aktualne dla podatnika korzystającego z tego zwolnienia. Kiedy żyje podatnik są to cele mieszkaniowe podatnika, a w przypadku jego śmierci są to cele spadkobiercy. W żadnym razie w rozpatrywanych okolicznościach nie będą to cele mieszkaniowe innych, nieuprawnionych osób. Innymi słowy, zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. zwolnienie podatkowe ma wspierać zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych tego podmiotu, któremu przysługuje prawo do zwolnienia podatkowego.

 

#ulga mieszkaniowa #dziedziczenieprawadoulgimieszkaniowej