WAŻNE! #18 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI zwolnienia, odroczenia płatności

Szanowni Państwo,

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 568) :

 

Art. 15p. Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Art. 15q. Rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

W związku z tym bardzo proszę, aby każdy z Państwa SAM zadzwonił do urzędu gminy czy miasta bądź sprawdził na stronie jednostki jakie ułatwienia zostały wprowadzone dla przedsiebiorców. Wszyscy Przedsiębiorcym a w szczególności Ci posiadający hotele,pensjonaty, domki letniskowe będą mogli skorzystać z pomocy danej gminy w takiej formie, w jakiej gmina to ustaliła. Bardzo proszę o kontakt ze swoimi jednostami właściwymi dla podatku od nieruchomości.