WAŻNE! #22 DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORCY – przez Starostę, który MOŻE dofinansować

Szanowni Państwo,

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 568) :

Dotyczy dofinansowania wynagrodzeń i składek ZUS PRZEDSIĘBIORCY przez Starostę, przez ogłoszenie naboru na przez dyrektora powiatowego urzędu pracy; wnioski nie będą limitowane tak, jak wynikało to z projektu do ustawy. Warunki takie same jak przy pracownikach, I takie same wysokości dofinansowania:

Art. 15zzc

  1. Dofinansowanie, w przypadku spadku obrotów o:

1) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,

2) co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,

3) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie – na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.