WAŻNE! #31 zwolnienie z ZUS – wniosek

Szanowni Państwo,

koszt złożenia wniosku o zwolnienie z ZUS za pośrednictwem naszego Biura wynosi 70,00 zł netto.

Do przygotowania wniosku potrzebny jest przychód za marzec 2020 roku i  nie może on przekroczyć kwoty 15 681,00 zł (jednoosobowa działalność, bez pracowników).

Wniosek można też wypełnić i złożyć osobiście. Wszystkie potrzebne informacje i formularz znajdą Państwo na stronie ZUS.

Wniosek należy złożyć do 30.06.2020.

Te 2 przepisy dotyczą TYLKO osób niezatrudniających pracowników

2) oświadczenie płatnika składek, o którym mowa w art. 31zo ust. 2, potwierdzające uzyskanie, w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek przychodu z działalności nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r tj. 15 681,00 złotych

  1. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, płatnik składek składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu jest zawarta klauzula następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.