WAZNE! #33 POŻYCZKI dla mikroprzedsiębiorcy

Szanowni Państwo,

Od dzisiaj ruszył nabór wniosków o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.  Przypomnę:

Pożyczka:

-jeżeli przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

  1. Przedsiębiorca oświadcza ostanie zatrudnieniana dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy
  2. Pożyczka może być udzielonadowysokości 5 000 zł.
  3. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.
  4. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
  5. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcypodlega umorzeniupod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten przez okres miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o nie zmniejszeniu stanu zatrudnienia.
  6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 i 7, mikroprzedsiębiorcaskłada pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Jeżeli ktoś decyduje się na złożeniu wniosku przez biuro – prosimy o informację celem przygotowania tego wniosku. Ponieważ to Państwo musicie podpisać te wnioski, będzie konieczna Państwa wizyta w biurze – wnioski my złożymy w urzędzie alko poprzez pocztę albo osobiście.

Z ustawy nie wynika obowiązek posiadania pracowników, ale spełnienie warunku bycia przedsiębiorcą. Ale udzielenie pożyczki jest moim zdaniem uznaniowe, więc niekoniecznie zostanie przyznana mimo złożenia wniosku. Natomiast umorzenie pożyczki jest uzależnione od utrzymania stanu zatrudnienia.