WAŻNE! #37 POSTOJOWE -1 – działalność gospodarcza

Szanowni Państwo,

Jeżeli:

– podlegają Państwo pod KRUS – we wniosku RSP-D należy to zaznaczyć

Jeżeli:

– są Państwo zatrudnieni na umowę o pracę albo świadczą zlecenie – naszym zdaniem nie podlegają Państwo pod przepisy dotyczące postojowego z art.15zq – POSTOJOWE NIE PRZYSŁUGUJE

– są Państwo emerytami albo rencistami – nie podlegają Państwo ubezpieczeniu społecznemu, więc wynikałoby, że Państwa również to obowiązuje, ale moim zdaniem jednak Państwa świadczenie postojowe nie dotyczy. Jeżeli pojawią się inne interpretacje będziemy Państwa informować.

Jednak w każdym z powyższych przypadków, możecie Państwo złożyć wniosek RSP-D o świadczenie postojowe na co otrzymacie Państwo decyzję z ZUS.

Art. 15zq. 1. Osobie:

1) prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, zwanej dalej „osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą”,

– przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

4. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i:

1) nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku;

2) zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. oraz przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów

4. W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje jedno świadczenie postojowe.