WAŻNE! #43 mikropożyczki dla przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników

Szanowni Państwo,

informujemy, że ruszył nabór na pożyczki dla mikroprzedsiębiorców nie zatrudniających pracowników, w myśl ustawy pożyczka może ulec umorzeniu

Zachęcamy do składania wniosków osobiście

40) w art. 15zzd:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.”,
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia po-życzki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.”,
c) w ust. 8 wyrazy „Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 i 7,” zastępuje się wyrazami: „Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7,”,
d) dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
„10. Przychód z tytułu umorzenia pożyczki na zasadach, określonych w ust. 7, nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.”;

https://szczecin.praca.gov.pl/-/12173420-nabor-wnioskow-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow-aktualizacja