WAŻNE! #49 POSTOJOWE – działalność gospodarcza – za kwiecień 2020

Szanowni Państwo,

WNIOSKI DOTYCZĄ OSÓB NIEZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW, termin złożenia wniosku to 28 czerwiec 2020 roku.

zgodnie z pojawiającymi się interpretacjami świadczenia z ZUS i PUP są dwoma różnymi świadczeniami. Ci z Państwa, którzy spełniają poniższe warunki mogą wystąpić również o przyznanie „Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiebiorców samozatrudnionych” z urzędu pracy. Określanego w kwietniu 2020 przez wszystkich jako „postojowe 2”. Jednocześnie informujemy, że przyznanie tego świadczenia nie jest jednoznaczne, że nie pojawią się z powrotem inne interpretacje mówiące o tym, że każdy ma prawo tylko do jednego świadczenia. Ze względu na różne interpretacje nie bierzemy odpowiedzialności za składane wnioski.
Ze względu na krótki okres czasu jaki pozostał na złożenie wniosku prosimy o samodzielne składanie wniosków w oparciu o informacje jakie dostają Państwo od nas co miesiąc. Wnioski można składać w formie papierowej lub elektronicznej przez stronę https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA (niebieski znaczek PSZ-DKDG).
Jeżeli zdecydują się Państwo na złożenie wniosków przez nas jest to koszt 400zł netto. Wniosek będzie można podpisać jedynie 26 czerwca i będzie wymagało to Państwa wizyty w biurze.

Prosimy o zapoznanie się z załącznikami i samodzielne podjęcie decyzji.

Art. 15zzc.

1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

2. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

3. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku spadku obrotów o:

1) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,

2) co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,

3) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie

– na okres nie dłuższy niż 3 miesiące

4. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 3, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

5. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 3, jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.

6. Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

7. W przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej przez okres, o którym mowa w ust. 6, przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

8. Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o:

1) wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości, o której mowa w ust. 3, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 1;

2) braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;

3) niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;

4) przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej;

5) numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- -kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.