WAŻNE! #71 składka zdrowotna – Nowy Ład

  1. Brak odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

Jak jest?

Przedsiębiorca opłaca składkę zdrowotną w wysokości 9% podstawy składki zdrowotnej, którą stanowi 75 % przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedniego (w roku 2021 4 242,38 zł) i która w roku 2021 wynosi 381, 81 zł. Zgodnie z uchylonymi od 1 stycznia 2022 roku przepisami (art.13 w przypadku ryczałtu, art. 31 w przypadku karty podatkowej oraz 27b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) odliczaliśmy od podatku  kwotę stanowiącą 7,75% podstawy opodatkowania  – 328,78 zł.

 

Jak będzie?

Będzie nowy podatek, zwany składką na ubezpieczenie zdrowotne. Składką, która od kiedy po raz pierwszy pojawiła się w roku 1999 zawsze była odliczana od podatku. Nie była to jakaś wyjątkowa ulga, do czego stara się przekonać nas miłościwie nam panujący, ale składka, która z założenia miała być w całości odliczalna. To założenie w którymś momencie się trochę zagubiło (składka wzrosła do 9%, a odliczeniu podlegało cały czas te 7,75%) po to, by teraz ulec całkowitemu zagubieniu.

 

Od nowego roku będziemy dodatkowo obliczać i składać deklarację wskazując podstawę opodatkowania oraz kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z niżej przedstawionymi wytycznymi. Poza comiesięcznymi deklaracjami będziemy również składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych roczne zeznanie dotyczące wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

W związku z uchyleniem art. 13, niektórych przepisów art.31 (ryczałt i karta) i art. 27b(ustawa o podatku dochodowym) nie będziemy odliczali składki od podatku. Dotyczy to wszystkich przedsiębiorców: opodatkowanych wg skali, podatkiem liniowym, ryczałtowym czy kartą podatkową. To najistotniejsza zmiana wprowadzona od 1 stycznia 2022 r.  Zmieni się również sposób obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. W dalszym ciągu, zgodnie z  art.79 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych składka zdrowotna będzie miesięczna i niepodzielna i będzie wynosiła 9% dla podatników opodatkowanych wg skali.

 

W związku z wprowadzonym nowym art. 79a , w przypadku podatników opodatkowanych podatkiem liniowym składka będzie wynosiła 4,9%, jednak nie mniej jak 9% minimalnego wynagrodzenia (czyli 270,90 zł).

 

Podstawą obliczenia składki zdrowotnej zarówno w przypadku podatników opodatkowanych wg skali jak i podatkiem liniowym będzie dochód pomniejszony o zapłacone w tym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne. Również w przypadku podatników opodatkowanych wg art. 27 ustawy o podatku dochodowym (skala) podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może być niższa jak minimalne wynagrodzenie ( 3 010,00 w roku 2022).

 

W przypadku prowadzenia działalności w kilku formach (np. jdg i s.c.) podstawę stanowi suma dochodów. Jednak podstawa składki zdrowotnej w dalszym ciągu  nie może być niższa jak kwota minimalnego wynagrodzenia określonego na 1 stycznia ( z każdego tytułu ).

 

Dla wszystkich ubezpieczonych rokiem składkowym jako podstawą wymiaru nowej składki jest okres od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego.

 

W przypadku podatników opłacających podatek w formie ryczałtu ewidencjonowanego, podstawa składki zdrowotnej  będzie zależała od osiągniętych przychodów i będzie wynosiła:

– 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, o ile przychody za ten rok nie przekroczą 60 000,00 zł (dzisiaj było to 307 zł);

– 100% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, o ile przychody będą się mieściły w przedziale od 60 000,00 zł do 300 000, 00 zł (511 zł);

– 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, o ile przychody za ten rok przekroczą 300 000,00 zł (920 zł).

przy czym miesięczna składka jest wpłacana jak wyżej (wskazana roczna podstawa) w zależności od uzyskanych przychodów narastająco od początku roku. W przypadku ryczałtu przychody są również pomniejszane o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne.

Ustawodawca umożliwił również w przypadku ryczałtowca uproszczoną formę wpłat miesięcznych składek na ubezpieczenie zdrowotne opierając się na przychodach roku poprzedniego. Rozliczenie (zwrot lub dopłata składki zdrowotnej) nastąpi po złożeniu rocznej deklaracji.

 

Zwrot nadpłaty następuje wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy składany elektronicznie i nie później jak w terminie miesiąca od upływu złożenia zeznania (30 kwietnia). Wniosek złożony po 30 maja pozostanie więc bez rozpoznania. ZUS ma 3 miesiące na zwrot nadpłaty od daty terminu do złożenia zeznania, zwrot następuje wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek.

 

W przypadku podatników opłacający podatek w formie karty podatkowej podstawę składki zdrowotnej będzie stanowiła kwota minimalnego wynagrodzenia.

 

Od nowego roku zmienia się termin składania deklaracji do ZUS – osoby prawne do 15 dnia następnego miesiąca, pozostali płatnicy do dnia 20. W przypadku ubezpieczonych rozliczających się wg skali lub podatkiem liniowym składka ta będzie każdego miesiąca inna ( nie mniejsza jednak jak 270,90 zł). Deklaracje będą składane przez wszystkich ubezpieczonych.