WAŻNE! #80 płatności osoba prywatna dla firmy

AKTUALIZACJA – Wprowadzenie poniższego obowiązku zostało przesunięte na 2023 rok.

Limit transakcji gotówkowych  FIRMA – OSOBA PRYWATNA

Wprowadzony od 1 stycznia 2022 roku przepis art.14 ust.2 pkt 22: jeżeli przyjmiemy od konsumenta (osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej) gotówką, z pominięciem rachunku bankowego, kwotę przekraczającą 20 000,00 zł musimy rozpoznać przychód.

 

Co to oznacza?

Że każda osoba fizyczna, która płaci nam za towar czy usługi, a kwota należności wynosi ponad 20 000,00 zł, ma obowiązek dokonać zapłaty w formie bezgotówkowej (karta, przelew, kompensata, blik itp.). Jeżeli przyjmiemy zapłatę gotówką, rozpoznajemy raz przychód jako sprzedaż w terminie przewidzianym ustawą (zazwyczaj dzień sprzedaży), drugi raz w kwocie, która została zapłacona gotówką.

 

Nie dotyczy to zakupów od osób fizycznych!!!!!

 

Kwota 20 000,00 wynika z ustawy o konsumentach (również wprowadzony ustawą nowelizującą):

Art.  7b.  [Obowiązek dokonywania przez konsumenta płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego]

Konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.