Zwrot podatku VAT w terminie 25 dni

BYŁO:

6. Na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z:

1) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),

2) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,

3) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji

– przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a, 4a–4f stosuje się odpowiednio.

(…)

JEST:

6. Na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

1) kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, wynikają z:

a) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,

b) faktur, innych niż wymienione w lit. a, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł,

c) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,

d) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,

2) kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł,

3) podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o których mowa w ust. 2,

4) podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:

a) był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

b) składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1–3

– przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a–2c oraz ust. 4a–4f stosuje się odpowiednio. (…)

Od 1 stycznia 2017 r. w istotny sposób zmodyfikowano warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni.

W dalszym ciągu zachowany został wymóg zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego. Obecnie przepisy nie odsyłają do art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a wprost wprowadzono zasadę, zgodnie z którą zapłata ma być za pośrednictwem rachunku bankowego. Już nie płatniczego, ale bankowego. Musi to być rachunek zgłoszony w urzędzie skarbowym. Przy czym w przepisie ustawodawca wskazuje na należności, a to przecież są zobowiązania.

Podatnik może więc ubiegać się o zwrot w terminie 25 dni, jeżeli nie zapłacił należności z wykorzystaniem rachunku bankowego, ale ich łączna wartość nie przekroczyła 15 000 zł brutto zobowiązań podatnika, z których wynika VAT naliczony.

Zachowane zostały wymogi dla importu towarów.

Poza tym organ nie dokona zwrotu w terminie 25 dni, jeżeli kwota VAT lub różnicy do zwrotu przeniesione z poprzednich okresów przekracza 3000 zł.

Zatem o zwrot w terminie 25 dni można ubiegać się tylko o bieżący podatek VAT naliczony.

Aby otrzymać zwrot w terminie 25 dni, podatnik jest zobligowany przekazać organowi bez wezwania potwierdzenia zapłaty podatku. Zapewne chodzi o potwierdzenie zapłaty za faktury, z których wynika podatek naliczony. Co istotne, zapłaty dokonane muszą być za pośrednictwem zgłoszonego w US rachunku bankowego (j. w.).

Zwrotu w terminie 25 dni nie otrzyma podatnik, który posiada status czynnego krócej niż rok (12 miesięcy).

Zasady te mają zastosowanie do zwrotów od styczniowej deklaracji. Zatem składając deklarację za grudzień 2016 r. (czwarty kwartał) należy stosować dotychczasowe zasady.